TimeScan x Vague.

Vague released a new edit in collaboration with TimeScan filmed by Rob Taro in Tokyo, Yokohama, Yokosuka and Osaka featuring Hiroki Muraoka, Tsuyoshi Uchida, Kouki Arima, Masaki Hongo, Shintaro Hongo, Yudai Fujigasaki, Laurence Keefe, Yuhei Iwamoto, Rio Morishige, Leo Takayama, Sota Tomikawa, Shinya Masuda, Sera Kanno, Takao Cooper and Tom Delion.