TIGHTBOOTH x KILLER-BONG = TBKB.

TIGHTBOOTH x KILLER-BONG presents TBKB directed by Shinpei Ueno. Cinematography by Shinpei Ueno、Shingo Ogura、Koichiro Uehara、Naoya Morohashi. Starring Taizo Mukk, Koichiro Uehara, Kazuaki Yakushijin, Taihou Tokura, Raido Tajima, Shingo Ogura, Sera Kanno, Shinpei Ueno, Akihiro Iida, Issey Kumatani, Seimi Miyahara, Shogo Zama and Kento Yoshioka.